Onmyoji

Onmyoji - Doumeki เผาผู้ใช้สกิล DMG,ลดไฟ!

Onmyoji - Doumeki เผาผู้ใช้สกิล DMG,ลดไฟ!

Onmyoji

Onmyoji - Yaobikuni รู้จักกับสกิลพื้นฐาน

Onmyoji - Yaobikuni รู้จักกับสกิลพื้นฐาน

Onmyoji

Onmyoji - Minamoto no Hiromasa รู้จักกับสกิลพื้นฐาน

Onmyoji - Minamoto no Hiromasa รู้จักกับสกิลพื้นฐาน

Onmyoji

Onmyoji - Kagura กับสกิลพื้นฐาน

Onmyoji - Kagura กับสกิลพื้นฐาน

Onmyoji

Onmyoji - Abe no Seimei กับสกิลพื้นฐาน

Onmyoji - Abe no Seimei กับสกิลพื้นฐาน

Onmyoji

Onmyoji - Hitotsume Kozou เหม่งแจกบัฟสะท้อนความเสียหาย!

Onmyoji - Hitotsume Kozou เหม่งแจกบัฟสะท้อนความเสียหาย!

Onmyoji

Onmyoji - Shouzu แบ่งความเสียหาย เสริมคริอย่างแรง

Onmyoji - Shouzu แบ่งความเสียหาย เสริมคริอย่างแรง

Onmyoji

Onmyoji - Hotarugusa ฮีลหมู่แรงๆ

Onmyoji - Hotarugusa ฮีลหมู่แรงๆ